Systasis № 11 (2007)

TABLE OF CONTENTS

PAPERS

Ана Димишковска–Трајаноска: За точноста на имињата: натурализмот наспроти конвенционализмот во Платоновиот Кратил I [pdf]

Јоана Сиракова: Употребата на преведувањето и преводите во латинската дидактика (II) [pdf]

Николај Шаранков: Градежнички натписи од втори век од театарот на Филипопол [pdf]

Бјанка-Жанет Шредер: Поплавата, несреќата од пожар и ерупцијата од Везув кај Овидиј и Плиниј (Упатство за методска единица) [pdf]

BOOK REVIEWS

Neven Jovanović, „Noga filologa“, Pelago, Zagreb, 2006 (Елена Џукеска) [pdf]

ABSTRACTS

Александра Ѓуркова: Сврзувачките средства во македонските црковнословенски ракописи [pdf]

Димитар Илиев: Јазикот и стилот на љубовните епиграми на Агатхија Сколастик [pdf]

Наталија Андријевска: Преводот на грчкото привативно алфа во старите македонски текстови [pdf]

Славица Бабамова: Епиграфски споменици од Република Македонија датирани според македонската провинциска ера [pdf]

Убавка Гајдова: Темпоралната карактеристика на финитните глаголски конструкции во југоисточните македонски говори [pdf]

Александра Ѓуркова: Декларативните зависносложени реченици во Крнинскиот дамаскин [pdf]

Јелена Пилиповиќ: Панпојесис – Идиличноста во теоријата и во поезијата [pdf]

Наталија Поповска: Античка Македонија во историско-географската студија на Страбон [pdf]

Дивна Стевановиќ: Технички речник на збирката „Епидемии“ од Corpus Hippocraticum: Речникот на „Промена“ (поимот на Оган, Студ и Боја) [pdf]

Марија Чичева–Алексиќ: Прилог кон проучувањето на семантичките промени во лексиката на новиот завет – општи христијански термини [pdf]

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com